Back to 2014 awards

DENTSU INC. "MOTHER BOOK"

Publication Design
Gold

"MOTHER BOOK"


"MOTHER BOOK"


"MOTHER BOOK"


"MOTHER BOOK"


"MOTHER BOOK"


Credits
 • Agency (& City): DENTSU INC.(NAGOYA)
 • Executive Creative Director: MAMORU YAMASHITA
 • Chief Creative Officer: KAZUNARI NAGATOMO/TOMIO NAKAUE
 • Creative Director(s): KISHIOMI WAKAHARA/ MICHIHITO DOBASHI
 • Copywriter(s): JYUNICHI TAWARA/KANAKO WADA/KOTOHA TANAKA
 • Art Director(s): MICHIHITO DOBASHI
 • Agency Producer(s): SHIGEKI WADA/ RYUHEI TORII
 • Designer: MASAO SHIRASAWA /TOMOKO TAKEDA
 • Photographer(s): YOSHIHIRO OZAKI
 • Planner: NAOKO MORIGUCHI
 • Printing Director: NORIO KITO/ SATORU OZAWA
 • Retoucher: TOMOHIRO KOYAMA/HIROAKI ISHIKAWA/RUNA INAGAKI
 • Translator: YUNOSUKE KUNIMOTO/MAKOTO WAKAHARA
 • Director: YOSHITAKA KONDO
 • Cinematographer: YOSHIHIRO OZAKI
 • Film Producer: TSUTOMU KONDO
 • Title: "MOTHER BOOK"
 • Product: Bell-net OBSTETRICS
 • Advertiser: KISHOKAI MEDICAL CORPORATION

Back to 2014 awards